[فارسی ]
آرزوى آخرين بار

|=> بعم <=|
آرزوى آخرين بار
يک لذت از لحظه هاى ديدار
کى ميشم ازاين خواب بيدار
کى مى تونم بزنم فرياد
مى خوام بزنم فرياد
از ظلم طبيعت
بيداد بيداد
خا طرەاى ک هداشتم
برباد رفت
با اميد و با عشق به
کشور زيبا يمان
ايران
|.....|
|....|
|...|
|..|
|.|

by www.eagleofair.org  2000-2006